Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

Księgi rachunkowe to uporządkowane chronologicznie zestawienie wszystkich zdarzeń gospodarczych które wydarzyły się w firmie.

Pokazują one jakie obroty i saldo generuje firma, a także jakie są jej aktywa i pasywa.
Na księgi rachunkowe składają się: dziennik, księga główna, zestawienie obrotów i sald, księga pomocnicza oraz inwentarz czyli wykaz aktywów i pasywów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych nazywane jest też pełną księgowością. W odróżnieniu od księgowości uproszczonej prowadzenie ksiąg rachunkowych jest najbardziej zaawansowaną metodą ewidencji zdarzeń gospodarczych mających wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Zgodnie z obwiązującymi w Polsce przepisami niektórzy przedsiębiorcy (w tym także organizacje) są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozostali podatnicy mogą zdecydować się na pełną księgowość, ale jest to tylko ich wolny wybór.

Z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych przeszkód, aby właściciel firmy samodzielnie prowadził jej księgowość. Jednakże pełna księgowość wymaga wiedzy rachunkowej i podatkowej. Dodatkowo – tej wiedzy nie da się przyswoić raz i wykorzystywać przez kilka lat. Wciąż zmieniające się przepisy wymagają ciągłej aktualizacji wiedzy. Reasumując – wielu przedsiębiorców nie ma czasu, aby rzetelnie zająć się księgowością firmy.

Ze względu na powyższe warto skorzystać z pomocy sprawdzonego biura rachunkowego.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Jest to forma ewidencjonowania operacji gospodarczych, która umożliwia rozliczanie z fiskusem na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub podatku liniowego.

Przeznaczona jest ona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich.

KPIR składa się z kilkunastu kolumn w których podatnik jest zobligowany podać rzetelne informacje dotyczące m.in. kontrahentów, rodzajów transakcji, wartości sprzedaży towarów lub usług, pozostałych przychodów,  zakupu materiałów, wynagrodzenia pracowników, kosztów stałych itp.

Samodzielne prowadzenie KPiR przy aktualnych warunkach rynkowych i nakładanych przez ustawodawców obowiązkach, jest  uciążliwe i przeszkadza w prawidłowym zarządzaniu firmą a w konsekwencji hamuje jej rozwój.

Proponowane przez nas usługi pozwolą zachować właściwą przestrzeń do zarządzania firmą i jednocześnie zaspokoić obowiązki wobec Fiskusa.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty.

Ryczałt ewidencjonowany wskazany jest głównie dla podatników, którzy prowadzą działalność niewielkich rozmiarów i nie ponoszą dużych kosztów uzyskania przychodu. Stawki podatku są o wiele niższe niż w wypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Aby określić wysokość podatku należy prowadzić ewidencję przychodów, w której ujmuje się sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozliczanie się w formie ryczałtu ewidencjonowanego wymaga wybrania jego właściwej stawki która zależy od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Dostępne wartości to: 17 %, 15 %, 12,5%, 10%, 8,5 %, 5,5 % i 3%.

Prawidłowo wybrane stawki ryczałtu są atrakcyjne podatników ale nie każdy może się na nie zdecydować.

Karta Podatkowa

Karta Podatkowa

Karta podatkowa to  najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Kwota podatku jest stała i nie jest zależna od uzyskanego dochodu.

Wysokość miesięcznego podatku  jest ustalana decyzją naczelnika urzędu skarbowego, na podstawie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, ilości zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
Przedsiębiorcy na Karcie podatkowej nie mają w trakcie roku obowiązku prowadzenia księgowości ani składania deklaracji PIT.

O zamiarze rozliczania podatku kartą podatkową należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego składając wniosek PIT-16 w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia a po zakończeniu roku podatkowego do 31 stycznia podatnik ma obowiązek złożyć deklarację PIT-16A.

Stawki karty podatkowej na dany rok są określone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Aby rozliczać się za pomocą karty podatkowej, przedsiębiorca musi spełnić jednak szereg warunków.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej i zawiera informacje na temat jego rocznego wyniku finansowego.

Do ich sporządzania  zobligowane są podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz te, które które wybrały je samodzielnie jako sposób ewidencjonowania.

Stosując obowiązujące standardy rachunkowości oraz jak największą staranność przygotowujemy i składamy sprawozdania finansowe do KRS. W ramach usługi przygotowujemy: rachunek zysków i strat, bilans oraz informację dodatkową. Ponadto przygotujemy uchwały zatwierdzające sprawozdanie i uchwały o podziale zysku a także w razie potrzeby sprawozdanie z działalności.

Sprawozdania finansowe to kluczowe dokumenty przy kontaktach z fiskusem, sądem rejestrowych oraz instytucjami finansowymi.

VAT

VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT  mają czynni podatnicy podatku od towarów i usług.

Podatek VAT rozlicza się miesięcznie lub kwartalnie. W odpowiednich ewidencjach sumuje się wartość zakupów z danego okresu oraz odrębnie sumuje wartość swojej sprzedaży towarów i usług a następnie wykazuje je w odpowiedniej deklaracji VAT, którą należy złożyć do Urzędu Skarbowego. Różnica między podatkiem naliczonym a należnym należy wpłacić do Urzędu. Analogicznie postępuje się w każdym kolejnym miesiącu (lub kwartale).

Nasza kancelaria podatkowa prowadzi wszystkie rejestry VAT, składa deklaracje VAT, kontaktuje się w razie potrzeby z Urzędem Skarbowym w czasie standardowych czynności sprawdzających lub podczas kontroli podatkowych.