Naliczanie wynagrodzeń

Naliczanie wynagrodzeń

Podstawą do wypłacenia osobom zatrudnionym wynagrodzenia jest najczęściej lista płac, sporządzana na podstawie źródłowych dokumentów płacowych i kadrowych.

Naliczając wynagrodzenia należy uwzględnić  min. zasady naliczenia wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy czy też różnego rodzaju świadczenia na rzecz pracowników. Składniki wynagrodzenia, które są nieodłącznym elementem listy płac mogą mieć charakter obligatoryjny bądź fakultatywny, mogą być  zwolnione z opodatkowania i oskładkowania czy też nie.

Znajomość takich informacji, które na bieżąco należy aktualizować jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia płac, a także rzetelnego reprezentowania podczas Kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowej Inspekcji Pracy. Warto zatem powierzyć wykonywanie tych obowiązków osobom mającym wiedzę w tym zakresie.

Administracja kadrowa

Administracja kadrowa

Prowadzenie i archiwizowanie oraz bieżące sporządzanie dokumentacji personalnej wraz z tajnikami rozliczania czasu pracy to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców.

Kadry to nie tylko prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników to też szereg zadań dotyczących rozliczania czasu pracy, urlopów, uprawnień rodzicielskich, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy bądź cywilnoprawnego, delegowanie pracowników zatrudnionych w kraju do pracy za granicą czy też zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.

Prawo pracy to zbiór powszechnie i wewnętrznie obowiązujących przepisów, z którymi należy na bieżąco zapoznawać się i wcielać w życie każdej firmy dlatego też sprawowanie nad tym opieki to duża odpowiedzialność, którą warto powierzyć osobom z odpowiednimi kompetencjami.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zależności od formy zatrudnienia mogą mieć charakter obowiązkowy bądź dobrowolny.

Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe są określane według stopy procentowej obowiązującej w danym okresie, a potrącane są z kieszeni pracodawcy jak i z pensji pracownika.

Wysokość składek społecznych za osoby prowadzące działalność gospodarczą uzależniona jest od grupy ubezpieczenia w której się znajdują.

Nie można zapominać, że oprócz wyliczenia składek obowiązkiem płatnika jest comiesięczne przesyłanie w wyznaczonym terminie deklaracji rozliczeniowych do ZUS  tj. ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA czy ZUS RSA oraz ich opłacanie na swój numer rachunku składkowego.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie ponosi pracodawca.

Kształtowanie oraz tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest dla pracodawcy jednym z najważniejszych celów w zakresie ochrony zdrowia i życia do których powinien dążyć zatrudniając pracowników. Dla pracodawcy jest to obowiązek, który winien realizować zgodnie z nałożonymi na niego przepisami prawa.

Szkolenia BHP należy powtarzać w czasie trwania stosunku pracy w celu usystematyzowania i utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia zmian jakie mogły zajść np. w ostatnim okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozróżniamy dwa rodzaje szkoleń, a mianowicie wstępne (przed dopuszczeniem pracownika do pracy) oraz okresowe ( w trakcie zatrudnienia). Jedne i drugie muszą być przeprowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje w tej dziedzinie.

Rozliczenia z ZUS, US, PFRON

Rozliczenia z ZUS, US, PFRON

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek dokonywać rozliczeń z ZUS i US. Jeśli zatrudnia pracowników niepełnosprawnych to może również ubiegać się o dofinansowania z PFRON.

By prawidłowo naliczać składki ZUS oraz na cele ewidencyjne pracodawca ma obowiązek przekazywać deklaracje rozliczeniowe. ZUS DRA jest składana za okresy miesięczne i w niej wykazane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłacone świadczenia. Do ZUS DRA w niektórych przypadkach dołączać należy także inne dodatkowe raporty. Te informacje są wysyłane za pośrednictwem programu Płatnik. Kolejnym elementem są rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Przedsiębiorcy muszą odprowadzać comiesięczne zaliczki na podatki dochodowe za swoich pracowników. Taką informację, w której przekazują zestawienie roczne owych zaliczek jest deklaracja PIT 4-R wysyłana drogą elektroniczną. Innym dokumentem są PIT-y 11 za pracowników, które są informacją o osiągniętym przychodzie w danym roku kalendarzowym. Kolejny organ- PFRON daje możliwość ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego i by takie można było uzyskać w każdym miesiącu za pośrednictwem portalu SODIR wysyłane są wnioski o wypłaty.

Należy również dodać, że w wyżej wymienionych przykładach rozliczeń ważne są terminy ich wysyłki, których należy każdorazowo przestrzegać.