VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT  mają czynni podatnicy podatku od towarów i usług.

Podatek VAT rozlicza się miesięcznie lub kwartalnie. W odpowiednich ewidencjach sumuje się wartość zakupów z danego okresu oraz odrębnie sumuje wartość swojej sprzedaży towarów i usług a następnie wykazuje je w odpowiedniej deklaracji VAT, którą należy złożyć do Urzędu Skarbowego. Różnica między podatkiem naliczonym a należnym należy wpłacić do Urzędu. Analogicznie postępuje się w każdym kolejnym miesiącu (lub kwartale).

Nasza kancelaria podatkowa prowadzi wszystkie rejestry VAT, składa deklaracje VAT, kontaktuje się w razie potrzeby z Urzędem Skarbowym w czasie standardowych czynności sprawdzających lub podczas kontroli podatkowych.