Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej i zawiera informacje na temat jego rocznego wyniku finansowego.

Do ich sporządzania  zobligowane są podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz te, które które wybrały je samodzielnie jako sposób ewidencjonowania.

Stosując obowiązujące standardy rachunkowości oraz jak największą staranność przygotowujemy i składamy sprawozdania finansowe do KRS. W ramach usługi przygotowujemy: rachunek zysków i strat, bilans oraz informację dodatkową. Ponadto przygotujemy uchwały zatwierdzające sprawozdanie i uchwały o podziale zysku a także w razie potrzeby sprawozdanie z działalności.

Sprawozdania finansowe to kluczowe dokumenty przy kontaktach z fiskusem, sądem rejestrowych oraz instytucjami finansowymi.