Naliczanie wynagrodzeń

Podstawą do wypłacenia osobom zatrudnionym wynagrodzenia jest najczęściej lista płac, sporządzana na podstawie źródłowych dokumentów płacowych i kadrowych.

Naliczając wynagrodzenia należy uwzględnić  min. zasady naliczenia wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy czy też różnego rodzaju świadczenia na rzecz pracowników. Składniki wynagrodzenia, które są nieodłącznym elementem listy płac mogą mieć charakter obligatoryjny bądź fakultatywny, mogą być  zwolnione z opodatkowania i oskładkowania czy też nie.

Znajomość takich informacji, które na bieżąco należy aktualizować jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia płac, a także rzetelnego reprezentowania podczas Kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowej Inspekcji Pracy. Warto zatem powierzyć wykonywanie tych obowiązków osobom mającym wiedzę w tym zakresie.