Urlop na żądanie – czym różni się od zwykłego urlopu wypoczynkowego?

Urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego. Przysługuje on więc osobom, które są uprawnione do urlopu wypoczynkowego.

Czym urlop na żądanie różni się od zwykłego urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy udzielany jest na podstawie planu urlopów, który ustala się na początku roku na cały rok kalendarzowy lub dla krótszych okresów czasu, np. na kwartał.

Tymczasem urlop na żądanie pozwala pracownikowi na skorzystanie z wolnego w nagłym wypadku. Jeśli nagle okazuje się, że pracownik nie może iść do pracy, wnioskuje o urlop na żądanie. Oczywistością jest, że takiego urlopu nie planuje się wcześniej w planie urlopów.

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje w roku?

Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Niezależnie od tego czy pracownik ma prawo do 20 czy do 26 dni urlopu wypoczynkowego na rok. Urlop na żądanie przysługuje w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym. Jeśli pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców, łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez niego w roku nie może przekroczyć 4 dni.

Uwaga: Każdy dzień urlopu na żądanie, z którego skorzystał pracownik, pomniejsza pulę dni urlopu wypoczynkowego w danym roku o jeden dzień.

Jak uzyskać urlop na żądanie?

Zgłoszenie urlopu na żądanie powinno nastąpić przed godziną rozpoczęcia pracy zgodnie z harmonogramem czasu pracy. Urlop ten można zgłosić także np. dzień wcześniej.

Zgłoszenia urlopu na żądanie można dokonać na różne sposoby:

  • telefonicznie,
  • sms-em,
  • e-mailem,
  • pisemnie,
  • osobiście.

Ze względu na możliwość udowodnienia złożenia wniosku najbezpieczniej jest złożyć wniosek w formie pisemnej.

Czy trzeba podać powód korzystania z urlopu na żądanie?

Kodeks pracy nie wymaga, aby pracownik podał powód chęci skorzystania z urlopu na żądanie. Ma do niego prawo, a pracodawca jest zobowiązany do udzielenia takiego urlopu w terminie wskazanym przez pracownika. Warto jednak uzasadnić swój wniosek, ponieważ może to być dobrze postrzegane przez pracodawcę. Należy jednak pamiętać, że nie ma takiego obowiązku, który wynikałby z przepisów prawa pracy. Przykładowe powody:

  • śmierć bliskiej osoby (jeśli nie korzysta się z urlopu okolicznościowego),
  • wypadek,
  • kradzież samochodu,
  • nagła choroba bliskiej osoby,
  • awaria środku transportu.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

W przypadku, gdy nieobecność pracownika zaszkodziłaby interesom firmy i kolidowałaby z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy możliwa jest odmowa udzielenia urlopu. Innym przypadkiem, kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie jest złożenie wniosku o urlop już po rozpoczęciu pracy danego dnia czyli po terminie. Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie może go wykorzystać bez wyraźnej akceptacji pracodawcy. Pracownik musi czekać na odpowiedź pracodawcy w sprawie wolnego w danym dniu. Samowolne udanie się na urlop powoduje nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Może więc być przyczyną upomnienia pracownika albo nałożenia na niego innej kary porządkowej.

Za urlop na żądanie przysługuje takie wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymałby, gdyby pracował.

Czy niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok?

Niewykorzystanie 4 dni urlopu na żądanie w bieżącym roku nie powoduje przeniesienia ich na rok kolejny. Jeśli z pełnej puli dni urlopu wypoczynkowego zostanie pracownikowi kilka dni i nie skorzystał w danym roku z trybu „na żądanie”, niewykorzystane dni urlopowo przejdą na kolejny rok jako „zwykły” urlop wypoczynkowy. Będzie to tzw. niewykorzystany urlop wypoczynkowy albo urlop zaległy, który pracownik musi wykorzystać do 30 września kolejnego roku. W kolejnym roku pracownik ponownie będzie miał do wykorzystania 4 dni w formie urlopu na żądanie.

Przepisy prawa pracy nie zakazują korzystania z kilku dni urlopu na żądanie pod rząd. W związku z powyższym należy uznać, że taka możliwość jest dozwolona. Niektóre nagłe życiowe wydarzenia wymagają dłuższej nieobecności pracownika w pracy.

źródło infor.pl

Potrzebujesz więcej informacji ? – Zostań naszym klientem ! – Wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt