Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej

Ulga dla pracowników, czyli ulga dla klasy średniej, jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Ulga ma zniwelować wzrost opodatkowania pracowników oraz przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, wynikający z braku możliwości odliczenia od podatku części składki zdrowotnej płaconej przez ubezpieczonego.

Ulga przysługuje:

  • pracownikom, którzy uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego
  • przedsiębiorcom opodatkowanym na zasadach ogólnych – według skali podatkowej,

których roczne przychody wynoszą co najmniej 68 412 zł i nie przekraczają kwoty 133 692 zł.

Ulgę można rozliczać miesięcznie lub rocznie.

Dla pracowników, którzy uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, ulgę stosuje pracodawca przy poborze miesięcznych zaliczek na podatek. Robi to „automatycznie” – pracownik nie musi składać żadnego wniosku w tej sprawie.

Jeśli jednak pracownik nie chce rozliczać ulgi miesięcznie, tylko rocznie (na przykład wie, że przekroczy kwotę uprawniającą do stosowania ulgi, bo uzyskuje dochody z kilku umów o pracę), musi poinformować o tym pracodawcę – złożyć wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników .

Nie ma oficjalnego wzoru takiego wniosku, ale pracownik musi złożyć go na piśmie, odrębnie dla każdego roku podatkowego. Pracodawca (płatnik) nie pomniejsza dochodu o kwotę ulgi od miesiąca, w którym otrzymał wniosek.

Jeżeli na koniec roku okaże się, że dochody pracownika, który zrezygnował z miesięcznego rozliczania ulgi, znalazły się w limicie uprawniającym do jej zastosowania, to ten pracownik odliczy ulgę w zeznaniu rocznym i otrzyma zwrot nadpłaconych zaliczek.

Miesięczną kwotę ulgi oblicza się według wzoru:

  • (A × 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł
  • (A × (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł,

A oznacza przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, uzyskane w ciągu miesiąca, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Jeżeli pracodawca będzie pomniejszać miesięczną podstawę opodatkowania o kwotę ulgi, a tym samym będzie pobierał niższe zaliczki na podatek i okaże się, że pracownik osiągnął roczne przychody w kwocie nie znajdującej się w limicie, może wystąpić konieczność dopłaty podatku w zeznaniu rocznym.

Jeżeli natomiast ulga nie będzie pobierana w trakcie roku, a zostanie uwzględniona dopiero w zeznaniu rocznym, podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku wynikającego z prawa do zastosowania ulgi.

Roczną kwotę ulgi dla pracowników lub przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, oblicza się według wzoru:

  • (A × 6,68% – 4566 zł) 1) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
  • (A × (-7,35%) + 9829 zł) 1) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Chcesz wiedzieć więcej ? – wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt