Jak założyć spółkę przez internet

Jak można założyć spółkę przez internet

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie – w formie aktu notarialnego, albo przez internet, na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Założenie firmy w formie spółki handlowej wiąże się z dopełnieniem szeregu obowiązków.

Przede wszystkim, niezależnie od typu tworzonej spółki, do jej powstania konieczne jest sformułowanie dokumentu, na którego podstawie spółka będzie działać w obrocie. Może być to umowa lub statut (w zależności od typu spółki). Akt założycielski musi przyjąć formę przewidzianą w przepisach regulujących dany typ spółki. Może to być zwykła forma pisemna albo forma aktu notarialnego.

Istnieje również możliwość zawarcia umowy spółki online, w systemie S24. Ten sposób dotyczy jednak tylko prostych spółek, które nie wymagają wprowadzenia do aktu założycielskiego (umowy lub statutu) niestandardowych przepisów – kształt umowy danej spółki jest określony w gotowym wzorcu, którego zapisów nie można zmienić.

Obecnie w systemie S24 możesz założyć spółkę:

 • jawną
 • komandytową
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prostą spółkę akcyjną.

Pamiętaj! Czym innym niż zawiązanie spółki (czyli zawarcie między wspólnikami aktu powołującego spółkę) jest rejestracja nowej firmy w rejestrze przedsiębiorców KRS. Czynność ta jest obowiązkowym warunkiem nadania spółce podmiotowości prawnej i jej działania w obrocie gospodarczym.

Sposób rejestracji spółki w KRS zależy od tego, w jaki sposób zawarto umowę spółki. Jeśli zrobiono to w systemie S24, spółkę zarejestrujesz wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku o rejestrację spółki w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych (dedykowany spółkom, które powstały w tradycyjnej formie).

Obecnie wniosek o rejestrację spółki w KRS możesz złożyć wyłącznie przez internet. Nie ma możliwości złożenia papierowego wniosku. Istnieją jednak dwie metody złożenia wniosku o rejestrację w KRS:

 • przez system S24 – w przypadku spółek, których umowa została zawarta w tym systemie
 • przez Portal Rejestrów Sądowych – w przypadku spółek, których umowa została zawarta w formie tradycyjnej.

Wszystkie osoby podpisujące umowę spółki i biorące udział w jej rejestracji muszą mieć aktywne konto w systemie S24 oraz możliwość złożenia elektronicznego podpisu Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.

Uwaga! Jeżeli wspólnikiem spółki zakładanej przez internet ma być osoba prawna, konto w systemie S24 powinna posiadać osoba uprawniona do reprezentacji tej osoby prawnej.

Wszystkie informacje dotyczące procesu rejestracji spółki otrzymasz na konto utworzone w systemie. Będzie to między innymi: informacja z sądu o nadaniu sygnatury twojej sprawie czy o innych zdarzeniach dotyczących rejestracji twojej spółki. Dodatkowo na podany przez ciebie adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że na portalu czeka nowa korespondencja.

Jak rozpocząć zakładanie spółki w S24

Po autoryzacji konta w systemie S24 możesz przystąpić do zakładania spółki. W tym celu musisz wybrać formę prawną twojego przedsiębiorstwa. Następnie nadajesz spółce nazwę oraz określasz jej siedzibę.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wzorca umowy wybranej przez ciebie spółki.

Wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie składa się z kilkunastu paragrafów, w których znajdują się postanowienia dotyczące między innymi:

 • przedmiotu działalności
 • wspólników wraz z określeniem ich roli w spółce
 • wysokości wkładów
 • czasu trwania spółki
 • podziału zysków i strat
 • możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika
 • trybu zmiany umowy spółki
 • reprezentacji spółki.

Po uzupełnieniu wzorca umowy spółki należy przystąpić do podpisania umowy. Umowę spółki podpisują wszyscy wspólnicy.

Oprócz wypełnienia i podpisania wzorca umowy wybranej spółki – do rejestracji spółki konieczne jest dodanie odpowiednich załączników, których wzorców system teleinformatyczny nie udostępnia.

Oznacza to, że dokumenty te należy sporządzić samodzielnie i umieścić je w systemie. Do dokumentów tych należy:

 • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki  wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń
 • lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Dokumenty te najlepiej sporządzić w formacie PDF, a następnie umieścić w systemie i podpisać.

Dokumenty w trybie S24 możesz podpisać przy użyciu:

Jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika, proces podpisywania dokumentów automatycznie zostaje rozszerzony o dodatkowe oświadczenia i dokumenty, które podpisuje sam pełnomocnik.

Opłacenie wniosku

Koszty związane z rejestracją także opłacisz on-line.

Po poprawnym przejściu wcześniejszych kroków system S24 automatycznie przeniesie cię do systemu płatności elektronicznych ePłatności.

Koszty, które poniesiesz, to:

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 250 zł. System S24 automatycznie wskaże ci numer rachunku bankowego sądu rejestrowego, który jest właściwy dla siedziby twojej spółki
 • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w wysokości 100 zł, płatna na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu
 • opłata manipulacyjna operatora płatności.

Rejestracja spółki w KRS przez S24

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – również w ramach portalu S24. Załącznikiem do wniosku będzie podpisana wcześniej umowa spółki wraz z przygotowanymi załącznikami.

Złożenie wniosku polega na wypełnieniu formularza dostępnego w systemie. Większość danych zostanie automatycznie pobrana z umowy spółki.

Pamiętaj! Opłacony wniosek trafi do wybranego przez ciebie sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki, który powinien go rozpatrzyć w terminie jednego dnia od daty wpływu.

źródło biznes.gov.pl

Potrzebujesz pomocy w założeniu spółki ? – Zostań naszym klientem ! – wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt