Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek

Co to jest estoński CIT

W estońskim CIT nie ma konieczności:

 • prowadzenia rachunkowości podatkowej
 • ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów
 • obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Zaliczki na podatek CIT nie są płacone co miesiąc – podatek odprowadza się w momencie wypłaty zysku ze spółki (dywidendy).

Daje to możliwość swobodnego określenia momentu, w którym nastąpi opodatkowanie, i pozwala przeznaczać pieniądze na cele związane z bieżącą działalnością firmy.

Dodatkowo w momencie opodatkowania (wypłaty zysku) efektywna stawka podatku (na którą składają się podatek od zysku spółki i podatek od dywidendy płacony przez wspólnika) będzie niższa niż w przypadku klasycznego CIT. Dla małych podatników wyniesie tylko 20% zamiast 26,29%, a dla pozostałych podatników – łącznie tylko 25% zamiast 34,39%.

Różnice pomiędzy wysokością opodatkowania w estońskim CIT i w klasycznym CIT – przykład dla małego podatnika

Estoński CIT (mały podatnik)Klasyczny CIT (mały podatnik)
Opodatkowanie spółki

 • zysk do opodatkowania – 1 000 000
 • estoński CIT (10%) – 100 000
Opodatkowanie spółki

 • zysk do opodatkowania – 1 000 000
 • podatek CIT (9%) – 90 000
 • zysk do wypłaty – 910 000
Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

 • wypłacony zysk – 1 000 0000
 • podatek od dywidendy (19%) – 190 000
 • pomniejszenie podatku (90%) – 90 000
 • podatek od dywidendy po zmniejszeniu – 100 000
 • całkowity podatek – 200 000 (20%)
Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

 • wypłacony zysk – 910 000
 • podatek od dywidendy (19%) – 172 900
 • całkowity podatek – 262 900 (26,29%)

Różnica w wysokości opodatkowania w estońskim CIT i w klasycznym CIT – przykład dla dużego podatnika

Estoński CIT (duży podatnik)Klasyczny CIT (duży podatnik)
Opodatkowanie spółki

 • zysk do opodatkowania – 1 000 000
 • estoński CIT (20%) – 200 000
Opodatkowanie spółki

 • zysk do opodatkowania – 1 000 000
 • podatek CIT (19%) – 190 000
 • zysk do wypłaty – 810 000
Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

 • wypłacony zysk – 1 000 0000
 • podatek od dywidendy (19%) – 190 000
 • pomniejszenie podatku (70%) – 140 000
 • podatek od dywidendy po zmniejszeniu – 50 000

Całkowity podatek – 250 000 (25%)

Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

 • wypłacony zysk – 810 000
 • podatek od dywidendy – 153 900

Całkowity podatek – 343 900 (34,39%)

Dla kogo jest estoński CIT

Estońskie zasady opodatkowania CIT mogą stosować spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne, jeżeli:

 • przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki
 • zatrudniają na podstawie:
  • umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym (w przypadku, gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym) albo
  • innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS
 • udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tych spółek są wyłącznie osoby fizyczne
 • nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną
 • za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.

Ważne! Jeżeli wybierzesz estońskie zasady opodatkowania, to będziesz je stosować przez 4 bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Jeżeli w tym okresie nie zrezygnujesz z opodatkowania ryczałtem, okres opodatkowania na tych zasadach zostanie automatycznie przedłużony na kolejne 4 lata podatkowe.

Informację o rezygnacji z ryczałtu możesz złożyć w deklaracji podatkowej składanej do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym.

Kto nie skorzysta z estońskiego CIT

Z estońskiego CIT nie mogą korzystać:

 • przedsiębiorstwa finansowe (na przykład banki, skok)
 • instytucje pożyczkowe
 • podatnicy prowadzący działalność w specjalnych strefach ekonomicznych
 • podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji
 • podatnicy utworzeni w wyniku połączenia lub podziału albo
  podzieleni przez wydzielenie.

Kiedy utracisz prawo do opodatkowania estońskim CIT

Utracisz prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w przypadku:

 • złożenia informacji o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem
 • niespełnienia któregoś z warunków do opodatkowania ryczałtem
 • nieprowadzenia ksiąg podatkowych lub prowadzenia ich w sposób niepozwalający na określenie wyniku finansowego netto w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nieopodatkowanego ryczałtem.

Jeśli utracisz prawo do opodatkowania ryczałtem, ponowny wybór tych zasad jest możliwy po upływie 36 miesięcy po roku kalendarzowym, w którym utrata nastąpiła.

Co podlega opodatkowaniu estońskim CIT

Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega dochód ustalony jako:

 • zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej został przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat)
 • ukryte zyski w postaci świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych, w szczególności:
  • kwoty pożyczek udzielonych przez spółkę udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi wraz z odsetkami, prowizjami, wynagrodzeniami i opłatami od tych pożyczek
  • świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej
  • nadwyżkę wartości rynkowej transakcji kontrolowanej ponad ustaloną cenę tej transakcji
  • nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty
  • wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce
  • równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego
  • darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju
  • wydatki na reprezentację
 • wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 • nadwyżka wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) – w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • suma zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem
 • wartość przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych)
 • dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów
 • odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę
 • zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Ile wynosi estoński CIT

Ryczałt od dochodów jest płacony w momencie wypłaty zysku i w innej wysokości niż standardowy CIT.

Dla małych podatników i dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na tych zasadach wynosi 10% podstawy opodatkowania. W przypadku pozostałych podatników jest to 20% podstawy opodatkowania.

Podstawą opodatkowania jest:

 • suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat – ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto
 • suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku
 • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku – osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego
 • dochód z tytułu zysku netto – osiągnięty w roku podatkowym, w którym zakończono opodatkowanie ryczałtem.

Kiedy rozliczysz i zapłacisz estoński CIT

Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik musi złożyć deklarację o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy. Deklarację składa do urzędu skarbowego elektronicznie – na formularzu CIT-8E.

Deklaracja ma charakter informacyjny – płatność podatku następuje niezależnie od złożenia deklaracji, a termin zapłaty zależy od przedmiotu opodatkowania ryczałtem:

 • ryczałt od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat należy wpłacić do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego
 • ryczałt od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, nie później niż do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano tej dyspozycji
 • ryczałt od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych należy wpłacić do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane
 • ryczałt od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku lub wykonano świadczenie
 • ryczałt od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

Jak jest opodatkowana dywidenda wspólnika

Podatek z tytułu wypłaty dywidendy ze spółki opodatkowanej estońskim CIT jest płacony na preferencyjnych zasadach, czyli podlega pomniejszeniu o:

 • 90% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki będącej małym podatnikiem
 • 70% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki niebędącej małym podatnikiem.

Chcesz wiedzieć więcej ? – wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt